واتساپ :به زودی پیام های ناپدید شونده واتساپ به اندروید و‌ iOS می آید.

واتساپ :به زودی پیام های ناپدید شونده واتساپ به اندروید و‌ iOS می آید.