واتساپ :پیام ها در قابلیت جدید واتساپ بعد از ۹۰ روز ناپدید می شوند.

واتساپ :پیام ها در قابلیت جدید واتساپ بعد از 90 روز ناپدید می شوند.