واتساپ: آموزش ساخت گروه در واتساپ و تبدیل گروه به کانال