اینستاگرام:live اینستاگرام به 4 نفر افزایش پیدا کرد و به روز رسانی شد.