اینستاگرام:live اینستاگرام به ۴ نفر افزایش پیدا کرد و به روز رسانی شد.