نقش مهم شبکه های اجتماعی در فروش کالاهای صنعتی در دوران کرونا