چگونگی کارکرد شبکه های اجتماعی و حذف محتوا توسط آنها