اینستاگرام با قدرت و قابلیت های بیشتر ی وارد می شود.