اینستاگرام: تلاش جدید اینستاگرام در رقابت با کلاب‌هاوس شدیدتر و جدی تر شد.