واتس آپ :پشتیبانی واتس آپ از چندین دستگاه به زودی به این پیام رسان اضافه خواهد شد