شهادت بزرگواران را به ملت عزیز ایران تسلیت می‌گوییم

Search
Close this search box.

یونس مرتضی پور

𝔓𝔯𝔬𝔤𝔯𝔞𝔪𝔪𝔦𝔫𝔤, 𝔴𝔢𝔟𝔰𝔦𝔱𝔢 𝔡𝔢𝔰𝔦𝔤𝔫, 𝔠𝔬𝔫𝔱𝔢𝔫𝔱 𝔭𝔯𝔬𝔡𝔲𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫